GroenLinks Westland vraagt om behoud bomen voor reigers in Schefferskamp

In het Schefferkamp in de Lier nestelt jaarrond een blauwe reigerkolonie, maar er zijn mogelijk plannen de bomen in het gebied te kappen. GroenLinks Westland wil weten of het College rekening houdt met de reigers, die met de flora- en faunawet beschermd worden.

Recent ontvingen de fractievoorzitters (en het college) van de initiatiefnemers van ”Leefbos Westland” informatie over de natuurwaarden van het Schefferkamp te de Lier. Er is een voornemen om daar 1,35 ha bomen te kappen. Uit de ontvangen informatie blijkt dat er op deze locatie jaarrond een blauwe reigerkolonie nestelt. Deze vogels zijn beschermd en verstoring/vernietiging van de nestlocatie kan alleen met een ontheffing vanuit de flora en faunawet. Verder is er grote onduidelijkheid over de plannen voor deze locatie zo blijkt uit de zienswijze van het Hoogheemraadschap. In die zienswijze geeft het Hoogheemraadschap aan dat er “geen duidelijke plannen aanwezig zijn voor de locatie”.

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Wanneer heeft het college geconstateerd dat er een blauwe reigerkolonie nestelt? 
  • Is er al een ontheffing op de flora en fauna wet aangevraagd?
  • Zo ja, wanneer is de aanvraag gedaan?
  • Zo ja, kan onze fractie al het gedateerde (inventarisatie) rapport ontvangen?
  • Zo niet, hoe kan er dan sprake zijn van een voorgenomen bomenkap als de juridische onderbouwing ontbreekt?
  • Kan het college inmiddels duidelijkheid verschaffen over de meest actuele ”plannen voor de locatie Schefferkamp”?