Motie 'bereken uw recht' aangenomen

In samenwerking met PvdA Westland heeft GroenLinks de motie 'bereken uw recht' ingediend. Met de motie beogen de partijen dat mensen met een te laag inkomen beter hun weg weten te vinden naar de nieuwe regelingen die hen en hun kinderen helpen deel te nemen aan de maatschappij. Nibud en Stimulanz wijzen met hun website gezinnen de weg naar landelijke en lokale initiatieven. Het college heeft de motie overgenomen.

Motie aanmelding gemeente Westland op www.berekenuwrecht.nl

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017.

 

Constaterend

 • Dat de gemeente Westland haar minimabeleid de verruimd heeft en nieuwe regelingen in het leven roept om mensen met een te laag inkomen bij te staan en op weg te helpen naar bijvoorbeeld maatschappelijke deelname van henzelf en hun kinderen of (ander) werk;
 • Dat er nog steeds veel gezinnen in Westland in armoede leven, onder andere doordat mensen niet weten van het bestaan van de regelingen waar zij recht op hebben;
 • Dat Nibud en Stimulanz een website hebben gemaakt www.berekenuwrecht.nl waar mensen heel simpel kunnen opzoeken waar zij recht op hebben, zowel landelijk als gemeentelijk. 

 

Overwegende dat

 • Meer dan 100 gemeenten al zijn aangesloten bij deze website maar gemeente Westland nog niet;
 • Het zinvoller is om ervoor te zorgen dat bestaande regelingen goed gebruikt wordt dan om steeds meer regelingen te maken die vervolgens niet of te weinig gebruikt worden;
 • De wethouder nog actie wil ondernemen om het niet-gebruik van regelingen aan te pakken;
 • Er een extra mogelijkheid bestaat om inwoners via deze website ook direct regelingen te laten aanvragen;
 • De genoemde website hiermee de loketten en het klantcontactcentrum van de gemeente veel werk uit handen kan nemen.

 

Verzoekt het college

 • De gemeente aan te melden bij Berekenuwrecht.nl;
 • Een bericht hierover te verspreiden onder de sociale partners zoals Vitis, Vluchtelingenwerk en Patijnenburg, maar ook de voedselbank en gebedshuizen zodat zij hun leden en klanten daarop kunnen wijzen;
 • Te onderzoeken wat het zou kosten en opleveren om mensen de mogelijkheid te bieden ook meteen via deze website regelingen te laten aanvragen en de raad daarover te informeren.