Amendementenprocedure Verkiezingsprogramma GroenLinks Westland 2018-2022

Alle individuele leden van GroenLinks Westland kunnen amendementen op het concept-verkiezingsprogramma indienen.

De inleiding “Onze ambitie moet hoger” en het slotwoord zijn niet te amenderen. Deze zijn geschreven door de programmacommissie en willen we tot het laatste moment de mogelijkheid open houden de inleiding aan te passen aan de actualiteit.

 • Amendementen kunnen tot 7 december 2017 ingediend worden middels het online amendementenformulier.
 • Alleen wanneer bovenstaand amendementenformulier niet werkt kan gemaild worden naar programma@groenlinkswestland.nl voor het indienen van een amendement. In de mail dient vermeld te worden wie het amendement indient, welk type amendement wordt ingediend (toevoeging, verwijdering, wijziging of overige), op welke passage het amendement betrekking heeft (hoofdstuk, paragraaf, alinea, paginanummer) en de wijziging zelf omschreven te worden (oude tekst vs nieuwe tekst). Eventueel voorzien van een toelichting (bekijk het voorbeeldformulier in de bijlage van het concept-verkiezingsprogramma).

 • De programmacommissie verdeelt de amendementen in drie categorieën:

  • Categorie 1: amendementen die slechts kleine veranderingen voorstellen of zuiver redactioneel van aard zijn;

  • Categorie 2: amendementen die wel op verschillen duiden, maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het concept programma;

  • Categorie 3: amendementen die beogen wezenlijke veranderingen aan te brengen in het concept programma;

 • De programmacommissie stelt voor alle amendementen een advies op:

  • Over amendementen in categorie 1, vindt op de ALV geen discussie plaats hier wordt uitsluitend over gestemd.

  • Bij amendementen uit categorie 2 en 3 krijgt de indiener de gelegenheid het amendement toe te lichten, de programmacommissie licht het advies toe. Vervolgens gaan we over tot stemming.

  • De hoeveelheid spreektijd voor toelichting op de amendementen, is afhankelijk van de hoeveelheid ingediende amendementen en wordt op 12 december 2017, gelijk met alle amendementen en adviezen, op de website vermeld.

 • Gezien de beperkte tijd zal er slechts over een beperkt aantal amendementen gediscussieerd worden. Ter ALV wordt, middels stemming, bepaald voor welke amendementen we ruimte voor discussie inlassen. De tijd die we voor discussie inlassen wordt mede bepaald door de hoeveelheid amendementen en wordt 12 december 2017, gelijk met alle amendementen en adviezen, op de website vermeld. Amendementen die na 6 december 2017 worden ingediend, zullen niet in behandeling genomen worden.

 • Amendementen die wegens de actualiteit niet eerder ingediend konden worden, dienen uiterlijk één uur voor aanvang van de ALV, dus uiterlijk 13 december 19:00 aangemeld te zijn bij de secretaris van het bestuur Rob Noort. Dit kan uitsluitend per e-mail (bestuur@groenlinkswestland.nl). Het bestuur oordeelt of dit amendement op de ALV alsnog tot stemming wordt gebracht.