Verkeersveiligheid voor fietsende scholieren op de kruising Dijkweg en Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk

De fractie van GroenLinks Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid voor fietsende scholieren op de kruising Dijkweg en Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk.

Eerder ( 2016) stelde GroenLinks Westland vragen over de veiligheid van met name fietsende scholieren op de kruising van de Dijkweg en de Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk.

De WOS  berichtte er destijds het volgende over: 

“De verkeerslichtinstallatie op de kruising van de Dijkweg en de Burgemeester Elsenweg in Honselersdijk wordt pas aangepast bij de komende reconstructie van het kruispunt. Dit schrijft het college van B en W in antwoord op van GroenLinks.

Die had om snelle aanpassing gevraagd, omdat er vaak auto's door rood rijden en daarmee fietsende scholieren van het Floracollege in gevaar brengen. Volgens het college zijn gezien de complexe situatie op het kruispunt tussentijdse wijzigingen van de verkeerslichtinstallatie niet gewenst. "De reconstructie is het geëigende moment om de kruising in zijn geheel opnieuw in te richten, de verkeerslichten opnieuw af te stellen en hierbij te kijken naar alle verkeersstromen", aldus het college.

De kruising wordt dus aangepast als de Burgemeester Elsenweg wordt verbreed. De planning bij de provincie is dat in 2018 met die werkzaamheden wordt begonnen”. ( einde citaat)

GroenLinks Westland wil opnieuw aandacht voor deze situatie omdat de verkeersveiligheid voor deze scholieren in gevaar is. Destijds is aangegeven dat de politie gevraagd zou worden vaker te controleren en dat de definitieve oplossing afhankelijk is van de herinrichting van de Burgemeester Elsenweg zoals die nu begonnen is. 

 

Onze vragen zijn:

• Is de politie daadwerkelijk gevraagd extra te controleren en zo ja hoe vaak heeft de politie hier gecontroleerd en welke waarnemingen hebben ze gedaan ?

• Heeft de gemeente zelf de situatie bekeken om te zien of de huidige situatie nog wel acceptabel is, zo ja wat was de conclusie, zo nee, waarom is hier niet verder naar gekeken ?

• Wanneer, per welke datum, is de herinrichting afgerond en is deze situatie definitief verholpen ?

• Is de herinrichting uitgelopen ten opzichte van de planning die 2 jaar geleden bekend was en zo ja is er, als gevolg van het uitlopen, overwogen op dit punt in de verkeersregeling in te grijpen. Zo ja, waarom is dat niet gebeurd, zo nee, had dat niet moeten gebeuren ?

• Welke acties worden op de korte termijn ondernomen om de veiligheid van onze scholieren daar te waarborgen ?

• Deelt de wethouder de urgentie om deze situatie aan te passen en is hij voornemens hier zelf aandacht aan te geven ?

 

Wij willen dringend vragen om concrete actie op dit punt om deze scholieren veilig te kunnen laten oversteken.