Zorgen over het Prinsenbos. Kunnen we veilig zwemmen?

Vanaf 1 mei mag er weer in buitenwater worden gezwommen! Dan is vooral het Prinsenbos is populair bij mooi weer. De fractie van GroenLinks Westland maakt zich echter zorgen over de kwaliteit van het zwemwater, omdat er een open verbinding is met water uit het glastuinbouwgebied. Wij vragen daarom het college dit op korte termijn te onderzoeken, want de zomer komt er aan!

Voor plas Prinsenbos is een verplicht zwemwaterprofiel opgesteld. Dat profiel dateert uit 2006. Hierin staan o.a. de gezondheidsrisico’s beschreven. GroenLinks Westland vindt het belangrijk dat mogelijke gezondheidsrisico’s duidelijk en actueel gepresenteerd worden aan onze burgers. De mogelijke risico’s voor plas Prinsenbos zijn met name blauwalg en bestrijdingsmiddelen. Om het blauwalgprobleem tegen te gaan zijn er recent ingrijpende en kostbare beheermaatregelen uitgevoerd, nadat eerdere maatregelen onvoldoende resultaat opleverden. Over de mogelijke gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen staat aangegeven: “Het boezemwater dat in open verbinding staat met de plas is afkomstig uit het glastuinbouwgebied”. De gemiddelde concentraties van een aantal bestrijdingsmiddelen (met name Organo Fosfor, ethylpathion en dichloorvos) wordt volgens de MTR norm rond de 150 tot 200 maal overschreden”. Dit kan “een mogelijk gezondheidsrisico voor zwemmers opleveren” (bron: Zwemwaterprofiel plas Prinsenbos, www.zwemwater.nl). Verder blijkt uit de waterkwaliteitsmonitor 2016 van het Hoogheemraadschap dat er in hun totale meetgebied voor 21 bestrijdingsmiddelen normoverschrijdingen zijn. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

 

 • Wanneer wordt er een evaluatie van de beheermaatregelen tegen blauwalg gepresenteerd? 
 • Is het niet wenselijk dat het sterk gedateerde (2006) zwemwaterprofiel geactualiseerd wordt zodat o.a. ook de recent uitgevoerde beheermaatregelen hierin een plaats kunnen krijgen ?
 • Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden?
 • Zo niet, waarom?
 • Vinden er momenteel normoverschrijdingen t.a.v. bestrijdingsmiddelen plaats in plas Prinsenbos?
 • Zo ja: Zijn er dan meer actuele cijfers t.a.v. normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen voor zwemplas Prinsenbos beschikbaar?
 • Welke bestrijdingsmiddelen zijn dat? Hoe hoog zijn die normoverschrijdingen per middel? Graag gepresenteerd in een historisch overzicht vanaf 2013.
 • Blijken deze actuele normoverschrijdingen uit de tweewekelijkse metingen?
 • Zo niet, wat is de frequentie van de aanvullende metingen?
 • Wat zijn de eventuele gezondheidsrisico’s door deze normoverschrijdingen in de zwemplas?
 • Wat zijn de beheermaatregelen om de zwemwaterkwaliteit m.b.t. bestrijdingsmiddelen aldaar te verbeteren?