Echt groen

Een groen Westland, waar de lucht, aarde en het water schoon en gezond zijn. Waar we zuinig zijn op onze grondstoffen en natuur, en waar we onze energie uit duurzame bronnen halen. Zodat we ons mooie Westland nog mooier door kunnen geven aan onze kinderen en de daarop volgende generaties.

Groen is duurzame daden

Duurzaamheid is geen vies woord meer, maar is inmiddels hét begrip waarmee we bouwen aan de toekomst. GroenLinks staat al jaren voor een duurzame wereld. Wij gaan er, ook in de toekomst, voor zorgen dat de duurzame daad bij het duurzame woord wordt gevoegd en dat Westland haar steentje bijdraagt aan klimaatdoelstellingen en een betere wereld.

Laten we een wandelingetje maken door het Westland dat ons voor ogen staat.

Groen is een mooie entree van Westland

Groen is duurzame daden

Duurzaamheid is geen vies woord meer, maar is inmiddels hét begrip waarmee we bouwen aan de toekomst. GroenLinks staat al jaren voor een duurzame wereld. Wij gaan er, ook in de toekomst, voor zorgen dat de duurzame daad bij het duurzame woord wordt gevoegd en dat Westland haar steentje bijdraagt aan klimaatdoelstellingen en een betere wereld.

Laten we een wandelingetje maken door het Westland dat ons voor ogen staat.

Groen is een mooie entree van Westland

Kassen, dan weet je dat je Westland binnen bent gekomen. Er is veel glas. En dat is prima. Westland is echter regelmatig in het nieuws als lelijkste gemeente van Nederland. Wij vinden Westland niet lelijk, bepaald niet, maar dat het mooier kan, zoveel is duidelijk. Mooier en groener. Te beginnen met de entrees. Stel je voor. Over vier jaar. Je komt Westland vanuit Delft, Rotterdam, Den Haag of Hoek van Holland binnenrijden, -lopen, -varen of -fietsen. Wat zie je? Zou het niet fantastisch zijn als je welkom wordt geheten met een zeer groot, opvallend, innovatief, groen kunstwerk? Duidelijk zichtbaar en zeer verrassend. We schrijven hier een wedstrijd voor uit.

Groen is een schone lucht

Met de luchtkwaliteit is het slecht gesteld. Vanzelfsprekend hebben we dit niet altijd in de hand, maar extra meetpunten in Westland zijn hard nodig om te bezien wat onze lucht verontreinigt. Dan kunnen we een begin maken met het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Groen is een goede waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Westland is slecht en dat is niet minder dan schandalig. Er moet veel strenger worden opgetreden tegen illegale lozingen van een beperkt aantal kwekers. We geloven erg in voorlichting en daaraan wordt door LTO Glaskracht met veel inzet gewerkt, maar als voorlichting niet werkt moet er hard kunnen worden opgetreden. We zijn de tijd van de loze beloftes zat. Samenwerking tussen gemeente, LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap moet de oplossing gaan bieden in een gebiedsgerichte aanpak. GroenLinks Westland wil dat er strenger wordt gehandhaafd volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Wij staan volledig achter de tuinbouw in onze regio. Wij zijn onder de indruk van het innovatieve karakter en van de wil tot duurzaamheid. Daarin steunen wij koplopers in innovatie en duurzaamheid. Ondernemers die frauderen of het imago van de tuinbouw beschadigen, willen we aanpakken. Daar wordt Westland beter van. Ook LTO vervult hierin een rol, door hun leden aan te spreken op imagoschade en valse concurrentie. Binnen een gebiedsgerichte aanpak kunnen collectieve sancties helpen het ‘waterbewustzijn’ van de rommelaars te verbeteren.

Groen is een slimme wateropvang

Er is heel veel bebouwd in Westland. Het regenwater kan niet direct de grond in en wordt naar het riool afgevoerd. Dat is zonde. Groene daken en groene speelplaatsen moeten volop kans krijgen, zodat het water zijn natuurlijke gang kan gaan. Ook opslag van water in de grond behoort tot de mogelijkheden waar particulieren maar ook de tuinbouw hun voordeel mee kunnen doen.

Onze buurgemeente Midden-Delfland begon ermee: regentonnen uitdelen aan de bewoners. Regentonnen vangen regenwater op, dat gebruikt kan worden voor de tuin, het wassen van de auto, etc. Bovendien voorkomen ze overbelasting van het riool. Een prima idee en zeer populair aldaar. Westland nam het over, op beperkte schaal. Heel goed dat we direct deze initiatieven overnemen. Maar nu doorzetten: meer tonnen uitdelen! We gaan verstening van tuinen tegen om hemelwater goed af te voeren en het riool minder te belasten.

In het Westland zijn bijna alle oevers recht, wij kiezen voor natuurlijk. Dat is goed voor waterkwaliteit en de hoeveelheid water die je kunt opvangen. Met natuurlijke oevers, meer riet en meer vissen kan de waterkwaliteit zich herstellen en wordt Westland aantrekkelijker om in te recreëren.

Groen is minder licht en geluid

Westland wordt gezien! Vanuit het universum! Geen goede zaak. De meest innovatieve bedrijven lukt het om het licht gedurende de nacht binnen de kassen te houden. We gaan hier ook met de andere bedrijven bindende afspraken over maken en daar actief op handhaven.
 

We zijn voorstanders van ‘slimme openbare verlichting’, dat wil zeggen licht dat ’s nachts aangaat als er gereden wordt en uitgaat of gedimd wordt als er geen verkeer is.

We maken ons er hard voor dat de provincie geluidswerende maatregelen langs provinciale wegen treft. Waar mogelijk combineren we dit met luchtzuiverende maatregelen.

Groen is rust aan de kust

We hebben een prachtig strand, laten we dat strand prachtig houden. Dat betekent géén tijdelijke en permanente bewoning in strandhuizen. Laat dat maar aan Hoek van Holland en Kijkduin over. Wij houden ons mooie strand graag zoals het is. Westland heeft genoeg strandopgangen, geen discussie meer over nieuwe doorsteken: acht strandopgangen op zeven kilometer kust is meer dan genoeg. De afspraken die gemaakt zijn om gemotoriseerd verkeer voor bevoorrading toe te laten op de strandslagen worden al jaren met voeten getreden. Slagbomen worden verwijderd of staan continu open en gemotoriseerd verkeer mengt zich zodoende tussen badgasten. Er zijn hier de laatste jaren veel te veel vergunningen voor verstrekt. Er wordt nauwelijks gehandhaafd en iedere grondeigenaar/ terreinbeheerder wijst naar de ander. Wij willen samen met ondernemers, bewoners, recreanten en andere betrokken transparante spelregels die gehandhaafd kunnen worden. Rust aan de kust! Wij willen een kust die leeg, ongerept en weids is.

Groen is het welzijn van dieren

We zijn niet de enige levende wezens op aarde. Het welzijn van dieren gaat ons zeer aan het hart. Er moet in Westland nog veel gebeuren. Steeds meer gemeenten formuleren een dierenwelzijnsbeleid. Westland heeft hier nog geen beleid voor. GroenLinks Westland pleit voor een Westlandse aanpak, waarin het welzijn van dieren wordt geborgd. Voorbeelden? Welnu, hier zijn ze. Een efficiënte en zorgzame dierenambulance ondersteunen. Beschermde diersoorten zoals vleermuizen, vogels, vlinders krijgen een optimaal leefklimaat. Door de aanleg van natuurlijke bermen met voldoende bloemen worden wij op korte termijn een bij-vriendelijke gemeente. Het maaibeleid van de gemeente moet hierop worden aangepast. We creëren ruimte voor imkerijen. Nieuwe woningen worden vogelvriendelijk gebouwd, met vogelvides voor mussen en zwaluwdakpannen. Elk initiatief op het gebied van dierenwelzijn en natuur zullen wij van harte ondersteunen en waar nodig financieel bijstaan.

Wij houden bij elk nieuwbouw- en renovatieproject rekening met het behouden of scheppen van verblijfplaatsen van (bedreigde) diersoorten. We stimuleren concrete en direct uitvoerbare activiteiten, zoals: mussenvides, inbouwneststenen (gierzwaluwen), insectenhotels, drachtrijkdom, ruimte voor bijenlinten, roofvogelbroedplekken, stapelmuren, vleermuizenkasten en ingebouwde voorzieningen. Kortom, we beschermen flora en fauna.

Groen is méér groen

Groen is meer dan alleen het Staelduinse Bos onderhouden. We willen investeren in meer groen in onze omgeving, door mogelijkheden voor een stadspark, een extra bos of het teruggeven van grond aan de natuur te onderzoeken. Belangrijk vinden wij het om langs de wegen veel meer met groene aanplant te doen. We willen groene schoolpleinen en woonwijken, waar het voor kinderen uitdagend en avontuurlijk is om te spelen. Het leefbaarheidsfonds is hiervoor, mede door ons, in het leven geroepen. Dit fonds handhaven we en intensiveren we indien nodig.

Kappen met kappen! Dat is een goed uitgangspunt, maar ja, soms moet er gekapt worden. De huidige regel is: voor elke gekapte boom twee elders poten. Dat is mooi, maar niet genoeg. Dit beleid resulteert vaak in nieuwe, jonge aanplant, die veel minder ecologische waarde heeft dan wat er weg is gehaald. Wij pleiten ervoor om de ecologische waarde van de weggehaalde boom te bepalen om vervolgens die waarde terug te planten. Gezonde bomen kunnen vaak elders geplant worden (bomenmakelaar.nl). En alsjeblieft: meer variatie in de boomsoorten in woonwijken! Het bestaande groen moet goed en ’natuurlijk’, zonder kaalslag onderhouden worden. Onkruidbestrijding moet op de meest milieuvriendelijke wijze gebeuren.

Groen is groene kernen en tuinbouwgebieden

De wegen leiden naar groene kernen. Elke kern krijgt een natuurlijke ontmoetingsplek voor oud en jong: een boomgaard met fruitbomen, waar gerecreëerd en gespeeld kan worden, een echte back-to- nature plek. We stimuleren moestuinprojecten en onderzoeken of de gemeente oude kassen kan aankopen voor binnenvolkstuinen.

Groene architectuur krijgt een belangrijke plek. Wonen kan uitdagender, innovatiever, mooier, groener, duurzamer. Onder het mom van ‘dit is wat de markt wil’ wordt op dit moment door elke ontwikkelaar en aannemer hetzelfde ‘product’ verkocht. Het is tijd dat er een duidelijke regie gevoerd gaat worden, met oog voor kwaliteit, gebaseerd op een visie en gericht op samenhang tussen eenheid en diversiteit, historie en toekomst. Het Westland moet uitblinken door architectonische kwaliteit en bovengemiddelde groene openbare ruimten, waarbij respect voor ons cultuurhistorische erfgoed steeds centraal staat.

Ook in de wijken willen we veel en gevarieerd groen, zodat kinderen prettig buiten kunnen spelen en het hen uitnodigt om buiten te wandelen en te sporten. De gemeente geeft het goede groene voorbeeld met initiatieven gericht op groene daken, bijenvriendelijke beplanting e.d. Buurtbewoners die in hun buurten groenzones willen onderhouden gaan wij financieel ondersteunen binnen het reguliere onderhoudsbudget.

We zien graag een nieuwe Westlandse ecoloog/planoloog aangesteld worden, die met input van bewoners en ondernemers gaat werken aan een goede inrichting van de natuur in samenhang met de kassen, recreatie en bebouwde gebieden. Deze ecoloog/planoloog kijkt ook naar de samenhang in de bebouwde omgeving vanuit cultuurhistorisch perspectief met oog voor sociale cohesie. Bij schaalvergroting of aanpassing van kassen wordt de vergunning alleen verleend als er een groenstrook op het kassengebied wordt gerealiseerd.

Groen is groen vervoer

Bij verduurzaming van de mobiliteit nemen wij de fiets als uitgangspunt. Fietsen moet veiliger, sneller en aantrekkelijker worden, in ieder geval gescheiden van het vrachtverkeer. Wij willen een goed fietsnetwerk, dat goed aansluit op het OV-netwerk. Fietspaden kunnen nog veel beter ontwikkeld worden, beter op elkaar aansluiten, veiliger en groener worden gemaakt. Ook willen we een pilot met fietspaden die energie opwekken.

Wij zijn voor elke verduurzaming van het wegennetwerk, ook de autowegen. Onze inzet is: de fiets centraal, maar ook het openbaar vervoer, de deelauto en de elektrische auto stimuleren. De gemeente moet zich hard maken voor bereikbaarheid van alle dorpskernen met openbaar vervoer, ook de kleine kernen. We willen de dorpscentra autovrij of autoluw maken. We willen leefstraten, waarin buren elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Maar we gaan hierover eerst in overleg met alle betrokken partijen. Buiten de dorpscentra wordt de omgeving zo ingericht dat foutparkeren wordt ontmoedigd door bijvoorbeeld paaltjes. We zijn voor betaald parkeren bij alle strandopgangen. Er worden in de kernen, maar ook bij de strandopgangen en recreatieve plekken, meer parkeerplaatsen voor fietsers gemaakt, inclusief laadpunten voor fietsers.

Wij zijn voor een experiment met een maandelijkse autoloze dag. Wij zijn voor veel parkeergelegenheden voor de fiets, voor veel laadplekken voor elektrische fietsen, voor een herinrichting van de infrastructuur om de fiets zoveel mogelijk voorrang te geven en voor een experiment met speciale rijbanen voor elektrische fietsen. Ook willen we meer OV-opstapplaatsen voor mindervaliden vlakbij de kernen.

Een railverbinding met de steden om ons heen, wat zou dat fijn zijn. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag moet hierover besluiten, maar wij zullen er wel voor blijven lobbyen. Wij willen heel graag een verbinding met de centra van Den Haag, Delft en Rotterdam. Voor jongeren is dit essentieel - zo kunnen zij buiten het Westland leren, studeren en werken, terwijl ze in het Westland blijven wonen. Bovendien zal de Westlandrail het autoverkeer terugdringen. En als een onderzoek zegt dat de Westlandrail niet rendabel is te maken, dan zeggen wij: dat is slechts één argument. Wij vinden goede bereikbaarheid van en naar de steden het belangrijkste argument. Een Westlandrail mag wat ons betreft geld kosten. En als er binnen korte termijn een zelfrijdende, zwevende bus-shuttle komt (of initiatieven van gelijke moderne strekking), dan pas zullen we afzien van een Westlandrail. Tot het zover is moet OV een écht alternatief worden voor de auto. Dat werkt alleen als je met een snelle verbinding naar OV- knooppunten kunt komen. Zolang er geen rail ligt willen we directe, frequente busverbindingen naar de centrale stations van Delft, Den Haag en Rotterdam.

Westland kent zo ongeveer de grootste vrachtwagendichtheid van Nederland. Daar willen we kritisch naar kijken. Moeten er zoveel vrachtwagens afzonderlijk de dorpen in of zijn er ook slimmere oplossingen mogelijk? Bijvoorbeeld railverbindingen waarover containers vervoerd kunnen worden naar distributiecentra. We zullen ruimte moeten reserveren voor innovatieve wegen van transport. Wij willen er graag met de bewoners, kwekers en transporteurs over nadenken en in duurzame oplossingen mede-investeren.

Groen is duurzame energie

Westland moet haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ondanks alle inspanningen zijn de energiedoelstellingen nog ver weg. Wat ons betreft zetten we dan ook vol in op zonne-energie en aardwarmte. Zonne-energie biedt enorm veel kansen. Door dakoppervlakken van grote panden vol te leggen met zonnepanelen, kunnen we een grote slag maken. Hiervoor zijn tegenwoordig slimme investerings- en crowdfundingsmogelijkheden, waarmee wij actief aan de slag willen gaan. Eén uur zon geeft genoeg energie om de hele wereld voor een jaar van energie te voorzien. We ondersteunen de ontwikkelingen rond aardwarmte, omdat die juist de warmtevraag in Westland duurzaam in kan vullen. Ten slotte volgen we ook de ontwikkelingen rond getijdenenergie en alle andere vormen van niet-fossiele energieopwekking. Wij zien geen mogelijkheid voor grootschalige windcentrales, omdat Westland nu eenmaal dichtbevolkt is en de overlast te groot is. De kleine windturbines bieden echter wel kansen.

Groen is rekening houden met klimaatverandering

We willen een klimaatneutrale gemeente. Essentieel hierbij is energieneutrale bouw, en bij nieuwbouw en renovatie rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering. We stimuleren groene daken en groene gevels, gaan de ‘verstening’ tegen, onderzoeken mogelijkheden voor wateropvang in de bebouwde omgeving en het buitengebied, stimuleren de vergroening van tuinen, bedrijventerreinen, straten, buurten en speelplaatsen. Als verharding noodzakelijk is, dan waterdoorlatende verharding.

Groen is duurzaam wonen

Energieneutraal wonen is mogelijk en zal de standaard worden. Laten we vol inzetten op voorlichting. Transparantie in reeds bestaande subsidieregelingen is gewenst en deze regelingen moeten waar nodig worden verbeterd, juist voor de reeds bestaande woningen.

Er is al een Westlands programma geïnitieerd, ‘Westland Woont Duurzaam’. Wij staan daar volledig achter. Wij willen een gratis duurzaamheidsscan voor iedereen die dit wil. We willen al onze bestaande woningen en voorzieningen uiteindelijk uitgerust zien met 100% door aardwarmte, wind- en zonne- energie opgewekte energie. In nieuwe woningen komen standaard voorzieningen als gescheiden waterinzameling van huishoudelijk water en toiletwater. Onze nieuwe woningbouwprojecten worden zo snel als mogelijk losgekoppeld van gas. Laten we concreet worden. Hoe kunnen we alle woningen duurzaam maken? Hierbij ons voorstel.

We bouwen alle nieuwbouwwoningen voortaan volledig energieneutraal.
In veel gemeenten zie je ecologische woonprojecten ontstaan. Geworteld wonen in Rijswijk, de Groene Mient in Den Haag. Dit soort initiatieven zijn een inspiratie voor andere woningbouwprojecten en bestaande woningeigenaren. Ze laten niet alleen zien wat er mogelijk is, maar dat het ook slim is en kostenefficiënt is. Ook het Westland verdient zo’n plek.

Wat betreft de bestaande huurhuizen: woningbouwcorporaties en gemeenten werken samen om huurwoningen volledig duurzaam te maken. Hoe wordt dat betaald? Met het geld van de oude energierekening. Hierdoor blijven de woonlasten voor de bewoners gelijk, een beter huis voor hetzelfde geld dus. Er zijn in andere gemeenten al dergelijke initiatieven, bijvoorbeeld Nul op de Meter.

Voor particuliere huizenbezitters wordt het mogelijk gemaakt om (bijvoorbeeld) gedurende tien jaar hun energiebetalingen aan een bedrijf over te hevelen, die in ruil daarvoor hun huis volledig energieneutraal maakt. Het kost gevoelsmatig niets en na deze tien jaar gaan de kosten zelfs omlaag! Dit alles gefaciliteerd door de gemeente.

Groen is alle asbest het Westland uit en snel!

Het is nu echt klaar met asbest. Het gevaar voor Westlandse wijken en Westlandse asbestvrije bedrijven is te groot. Wanneer het misgaat, zijn de gezondheids- en financiële risico’s onverantwoord groot. Kijk naar de maandenlange sluiting van winkelcentrum Koningswerf in ‘s-Gravenzande en de brand in Wateringen. In 2024 moeten alle bedrijven van overheidswege verplicht asbestvrij zijn. Wij willen nú in gaan zetten op die overgang, en niet wachten tot de datum van 2024. Er bestaan al veel subsidieregelingen op dit gebied. Deze moeten we inzichtelijker maken en we gaan heel actief voorlichten. Alle asbest moet weg! Ook bij particulieren. Met ondersteuning van de gemeente.

Groen is afval de wereld uit

De hoeveelheid afval moet verminderd worden, maar restafval is natuurlijk vaak een prima basis voor nieuwe producten. Wij willen maatwerk in afvalinzameling, zodat afvalscheiding makkelijk wordt. Niet iedereen heeft plek voor vier containers. Sommige mensen hebben liever een plastic container dan een papiercontainer; dat moet kunnen. Ook willen we meer gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte. Want wat thuis kan, kan ook buiten.

We stimuleren de circulaire economie. Met bedrijven gaan we in gesprek over hoe hun afval hergebruikt kan worden. En of en hoe hun producten - na gebruik - teruggehaald kunnen worden voor hergebruik. De gemeente geeft hierbij het voorbeeld.

Groen is opschoonacties

We nodigen wijkbewoners uit hun wijk schoon te maken, door met gemeentereiniging opschoonacties te organiseren. Dat scheelt troep op straat en plastic in de natuur. Bovendien is het een manier om elkaar te leren kennen en een kans om te onderzoeken wat er beter kan in de wijk.

Groen is geen ballonnen en centraal vuurwerk

Ballonnen oplaten associeert men met vrolijkheid, kinderen en feest, maar in werkelijkheid wil niemand bijdragen aan plastic soep in de zee. Veel dieren sterven omdat ze plastic hebben gegeten of erin verstrikt raken. Geen ballonwedstrijden in het Westland.

Vuurwerk kan heel mooi zijn en we hebben een traditie om het zelf af te steken. Maar het is zeer milieuonvriendelijk en gevaarlijk. We zijn voor centraal georganiseerde vuurwerkshow tijdens oudjaar door de gemeente. Dus: een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk.

Groen is groene tuinbouw

Westland is groot geworden dankzij de glastuinbouw. We voorzien dat de tuinbouw van groot belang blijft, maar dat tuinbouw zonder glas ook een grote vlucht gaat nemen. Indoor growing, vaak ook verticale tuinbouw genoemd, gaat ons inziens belangrijk worden. Met LED-verlichting, snelle lichtcycli en maximaal hergebruik van water is ook zonder glas, tussen steen en verticaal in plaats van horizontaal veel productie, zelfs meer productie mogelijk. En even duurzaam of duurzamer. Telen in meerdere lagen betekent ruimtebesparing, die benut kan worden voor het creëren van extra groen!

De trend is al jaren richting een vermindering van het glasareaal. We denken dat deze ontwikkeling zich voortzet en Westland zich zal doorontwikkelen naar een expertisecentrum dat zijn kennis en in mindere mate producten zal exporteren. Tuinbouw zal nog innovatiever worden en nog meer gericht op niches en experimenten. Waar mogelijk zullen we lokale afzet stimuleren. We stimuleren ondernemers op zoek te gaan naar innovatieve mogelijkheden als biobased producten (productie van gewassen voor bijvoorbeeld farmaceutische toepassing) en andere nicheproducten.

De ruimte die ontstaat moet niet gevuld worden met verstedelijking, maar met groen, groen en groen. Dat is hard nodig. En... alles wat mooi is trekt aan. Hoe mooier het Westland wordt, hoe meer toeristen het Westland zal trekken. Hiermee kunnen we een aantrekkelijke tweede economische basis voor het Westland leggen. Laten we inzetten op prachtig en innovatief groen, we verwelkomen de toeristen die hierop afkomen graag.

Maar wat een trend is, kan ook omgebogen worden. Als gezondheid steeds belangrijker gaat worden en Westland hierin een prominente rol kan spelen... Als blijkt dat Westland als kenniscentrum zonder veel glas niet kan bestaan... Dan zullen wij niet pleiten voor minder glas, maar stellen duurzaamheid op alle vlakken voorop.

Groen is zonnepanelenglas

Kassen kunnen al veel energie leveren. Maar kassen kunnen nóg meer leveren. Er bestaat glas dat als zonnepaneel (opwekking elektriciteit) dienstdoet. We willen verder onderzoek naar en experimenteren met zonnepanelen voor kassen. Er is veel (glas)oppervlak in Westland wat hiervoor gebruikt kan worden. Er zijn reeds diverse innovaties om het glas en de constructie van de kassen geschikt te maken voor een beter gebruik van zonne-energie. Een voorbeeldje: op of in kassen kunnen glazen warmtecollectoren (opwekking warmte) geplaatst worden. We willen dergelijke opties graag stimuleren en ondersteunen.

Ook willen we het plaatsen van zonnepanelen op bedrijven stimuleren. De veiling, industrieterreinen, daken genoeg. Laten we het mogelijk maken dat burgers investeren in zonnepanelen op geschikte oppervlaktes in gezamenlijke coöperaties, zodat zij hun eigen energie kunnen opwekken.

Voor woningen is zonnepanelenglas ook een reële mogelijkheid, die gestimuleerd moet worden. Ook dakpannen, die voorzien zijn van zonnecellen, zijn een uitkomst voor de particuliere duurzame woningbouw. Schoolgebouwen zijn van de gemeente; laten we daar beginnen en het goede voorbeeld geven.

Sportaccommodaties bieden vaak uitstekende mogelijkheden om te vergroenen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van zonnepanelen op het dak. GroenLinks Westland wil dat er bij bouw/verbouw van sportaccommodaties extra aandacht wordt besteed aan verduurzaming.

Groen is transparant tuinbouwglas

Wat zou het geweldig zijn als de kassen aan de zichtkant (de gevels die vanuit de wegen en wandel- en fietspaden zichtbaar zijn) uitgerust worden met een glassoort waarmee je van buitenaf kan zien wat er in de kassen plaatsvindt. Iedereen kan dan zien wat er voor moois in de kassen gebeurt. Hoe anders zou Westland eruitzien! Hoe mooi zou onze streek hiervan worden! Er bestaan al glassoorten die zowel transparant als isolerend/niet isolerend, meer/minder diffuus zijn. Een permanent Kom in de Kas wordt hiermee haalbaar. We gaan hierover in gesprek met de glasexperts en zijn voorstander om financieel bij te dragen vanuit de gemeente. Een experiment bij één kas op korte termijn is zeer wenselijk.