foto: 4hours1000places.com
www.4hours1000places.com

Echt open

Openheid betekent voor ons het oprecht verwelkomen van de ander en zijn of haar opvattingen. GroenLinks Westland staat voor ieders vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. In het Westland dat ons voor ogen staat, gaan we respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. In Westland wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen blijven groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven.

Een open samenleving betekent een gastvrije samenleving. Westland biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen deel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. Laten we in een zeer vroeg stadium een aantal mogelijke locaties aanwijzen voor vluchtelingenopvang, zodat we op tijd zijn als het zover is. GroenLinks Westland wil burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen en van migranten.

Een open samenleving betekent een gastvrije samenleving. Westland biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen deel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. Laten we in een zeer vroeg stadium een aantal mogelijke locaties aanwijzen voor vluchtelingenopvang, zodat we op tijd zijn als het zover is. GroenLinks Westland wil burgers actief betrekken bij de vestiging van vluchtelingen en van migranten. We stoppen hen niet weg in de uithoeken in een tuinbouwgebied of bedrijventerrein, maar geven hen behoorlijke huisvesting in de grotere kernen, verdeeld naar verhouding van de grootte van de kern. We investeren in ontmoeting en het delen van cultuur en kennis tussen mensen met diverse culturele achtergronden in het Westland.

Met z’n allen betekent niet alleen open staan voor vluchtelingen, maar ook openstaan voor elkaar. Acht procent van de Westlandse inwoners denkt negatief over homoseksualiteit. Wij staan voor een Westland voor iedereen. Geaardheid is voor GroenLinks Westland nimmer een onderwerp van discussie. Lesbisch, transgender, homo, hetero, biseksueel of mensen met een intersekse-conditie; laten we zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt in Westland. Tegen racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, stellen we harde grenzen. In een open en gastvrij Westland moeten we ons allemaal thuis voelen.

We staan open voor alle religies. Westland is gewend aan het christendom in al zijn schakeringen. Elke andere religie heeft net zoveel recht op een volwaardige plek als het christendom. Over de islam willen we specifiek zijn: welkom in Westland. En vooral: laten we zelf een voorbeeld zijn, als mens, als politieke partij hoe je respectvol met elkaar optrekt.

Vrouwenemancipatie was lang een gevoelig punt in het Westland. Arbeidsparticipatie neemt toe, maar kan nog altijd beter. Dat geldt ook voor de deelname van vrouwen aan de politiek; nog geen 30% van de gemeenteraad is vrouw. De gemeente en de politiek moeten het goede voorbeeld geven en zorgdragen voor een diverse gemeenteraad en overheid.

Anoniem solliciteren moet zowel gemeente als sollicitanten beschermen tegen aannames en vooroordelen, waarvan we ons waarschijnlijk niet bewust zijn. We waken voor discriminatie door het meldpunt voor discriminatie in samenwerking met Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding voort te zetten.

Open is een veilige omgeving

Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving. Samen met de politie moet de gemeente Westland werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter. We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van

problemen als gevolg van polarisatie. De buurtpreventieteams hebben volledig onze steun. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen.
In wijken waar nog geen buurtpreventie is, wordt door de gemeente onderzocht of die behoefte of noodzaak er is en gekeken of deze i.s.m. buurtbewoners kan worden opgezet, waar mogelijk met de inzet van nieuwe sociale communicatiemiddelen, zoals een Buurtapp.

Open is open naar de wereld

Wij zetten vol in op het verkrijgen van het keurmerk Fairtrade in 2018. Dan zal Westland een Fairtrade gemeente zijn. Dit wereldwijde keurmerk wordt aan gemeenten en provincies verstrekt. In 2018 is Westland aan de beurt. Bedrijven, onderwijsinstellingen, winkels en de gemeente verplichten zich hiermee een deel van hun inkoop aan fairtradeproducten te besteden en in hun organisaties te gebruiken. We zijn inmiddels al flink op weg, we voldoen bijna aan de criteria. Een initiatief van GroenLinks Westland, gesteund door de raad, heeft de start van het fairtrade proces mogelijk gemaakt. Op naar de afronding! En daarna moeten we ons best blijven doen om het keurmerk te behouden. Stichting Fairtrade Westland verdient onze volledige ondersteuning.

Open is ruimte voor burgerinitiatieven

Burgers, u, jij, ik, kom met initiatieven! Westlandbreed willen wij een tiental initiatieven op het gebied van groen, innovatie, verbinding, cultuur en eenzaamheid financieel ondersteunen met een aanzienlijke geldsom (bijvoorbeeld in totaal €250.000,-). Er wordt een ideeënprijsvraag uitgeschreven. De ideeën, plannen en voorstellen worden verzameld, voorgelegd aan een bredere groep uit de bevolking en vervolgens online en in kranten gepubliceerd. Bevolking en experts becommentariëren alles, waarna er een tiental (inmiddels) zeer concrete plannen gekozen wordt door een bijeenkomst waar louter de bevolking stemrecht heeft. Vervolgens worden de plannen uitgevoerd met forse ondersteuning van de gemeente.

Open is samen bouwen - mét kinderen en jongeren

We bedenken niet vóór jongeren, maar mét jongeren wat er nodig is. We zetten een jongerenfonds op waar jongeren voorstellen in kunnen dienen voor het organiseren van activiteiten voor hun eigen omgeving, waarbij zij budget en een coach krijgen, die hen helpt om hun activiteit zelf uit te voeren. Landelijk onderzoek wijst uit dat maar 8% van de jongeren het gevoel heeft invloed te hebben op de lokale besluitvorming, terwijl het dubbele aantal jongeren dat wel wil. Jongeren moeten weten dat zij invloed uit kunnen oefenen op de politiek, net als volwassenen. We onderschrijven het belang van de oprichting van een jongerenraad.

We onderstrepen het belang van een leerlijn burgerschap voor jong tot oud. De gemeente kan zelf werk maken van burgerparticipatie, door kinderen te leren hoe een gemeente werkt en welke rol een gemeenteraad heeft. Middelbare scholieren kunnen met elkaar in debat gaan en coalities vormen, zoals bij Klas in de Raad. Mensen met een afstand tot de maatschappij kunnen via zorginstellingen en buurtorganisaties betrokken worden bij de lokale politiek. Zo zetten we in op een bredere dialoog met álle Westlandse betrokkenen, zodat iedereen zijn plek in de besluitvormingsprocessen van de eigen omgeving kan vinden.

Open is een constante dialoog en een gezonde bestuurscultuur

De belangrijkste verandering voor een open Westland is dat we sámen moeten gaan bouwen. Samen bouwen aan Westland betekent dat overheid én burgers verantwoordelijkheden delen. Iedereen die bij wil dragen, moet daar de kans voor krijgen. Door constant de dialoog aan te gaan. Door een gezonde bestuurscultuur te bewerkstelligen. Er zijn te veel voorbeelden waarbij het Westland haar burgers is kwijtgeraakt in ambitieuze plannen en dure reparaties achteraf. Er zijn te veel energievretende ruzies en vetes die een gezonde bestuurscultuur in de weg zitten. Een open cultuur, meer overleg, meer samen, meer Westland en minder ego, daar gaan wij voor.

Wij willen openheid in de verhouding bestuur-bevolking, maar wij willen ook aan de slag met deze open bestuurscultuur in de nieuwe gemeenteraad. Informatievoorziening moet raadsbreed optimaal zijn, voor coalitie- én oppositiepartijen. Openheid betekent een transparante samenleving en een transparant bestuur. Wij gaan werken aan een open bestuurscultuur waarin de menselijke maat wordt gehanteerd.

De kern van samen bouwen is een constante dialoog tussen burgers en overheid. We willen dat beleid transparant tot stand komt, in dialoog met belanghebbenden. Het bestuur, de gemeenteraad en de ambtenaren moeten permanent feeling houden met de bevolking, zowel met particulieren als organisaties. We willen handen en voeten geven aan wat al meer dan een eeuw in de Westlandse tuindersgenen zit: de coöperatieve gedachte. Juist door intensief contact met elkaar te houden en open samen te werken, kan je de toekomst aan. We zien daarvan om ons heen en in het verleden de voorbeelden. Telersverenigingen die best practices delen om daar met elkaar beter van te worden. Een veiling die het gemeenschappelijk belang van de kwekers veiligstelt met een minimumprijsgarantie. Zo’n proces lijkt veel tijd te kosten - overleggen, luisteren, elkaar betrekken - maar wij menen dat onzorgvuldige en verkeerde beslissingen, eindeloze procedures en een grote afstand tot de burgers en organisaties uiteindelijk veel méér tijd en geld kosten. Een constante dialoog kan dat voorkomen. Op die manier zien wij ook de gemeente van de toekomst een prominente open rol spelen.

GroenLinks Westland wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente Westland naar hen luistert. Alle burgers en elk bedrijf worden uitgenodigd om vooraf, tijdens en bij de besluitvorming mee te denken en te praten over belangrijke thema’s. Samen zoeken we naar nieuwe vormen van gesprek. Samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in ons Westland. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. Dit doen we vóórdat beleid bepaald wordt, structureel éérst (en daarna regelmatig) met de betrokken partijen om de tafel. De politiek moet wel de knoop doorhakken en besluiten nemen.

Een constante dialoog dus. We stellen voor om met ‘akkoorden’ te gaan werken. Een akkoord is een overeenstemming, die na een daadwerkelijk open discussie tussen alle betrokkenen en vertegenwoordigers van de gemeente tot stand is gekomen. We zullen met u door ons voorstel heen wandelen.

Open is samen bouwen - met discussies en akkoorden

Natuurlijk gaan we niet alles tegelijkertijd aanpakken. Met deze nieuwe bestuurscultuur van voortdurende input, betrokkenheid en terugkoppelingen zullen we eerst experimenteren en ervan leren. We denken aan de volgende belangrijke akkoorden. We noemen er veel, onze ambities zijn hoog. We willen over alle grote Westlandse items in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden. We stellen voor een begin te maken met drie van deze akkoorden:

 • Een Kustakkoord. Er is recent gestart met een serie bijeenkomsten over de kust. Gemeente, bedrijfsleven, natuurorganisaties, omwonenden en iedereen die zich betrokken voelde zaten bijeen. Zonder agenda vooraf. Wij willen hier een vervolg aangeven en op deze interactieve wijze tot consensus komen. Stel - het slechtste geval - dat er geen consensus ontstaat, dan nóg is het een zinvol proces geweest. Uiteindelijk beslist de gemeente, maar in ieder geval zeer overwogen, na iedereen werkelijk gehoord te hebben.

 • Een Sportakkoord. We organiseren over sport een serie bijeenkomsten, die moet leiden tot belangrijke beslissingen als de plek van zwembaden in Westland. Ook belangrijk: in welke kern gaat welke sport uitgeoefend worden? Elke kern heeft zijn wensen, laten we eerst eens goed naar elkaar luisteren.

 • Een Onderwijsakkoord. Welke kant willen we op? Wat kan de gemeente doen om meer innovatie in het onderwijs mogelijk te maken? Waar moet onderwijs op aansluiten? Wat vinden we belangrijk? Onderwijs gaat immers over het investeren in onze toekomst. Wil je iets wezenlijk veranderen, dan begint het bij onze jeugd.

 • Een Verkeersakkoord. Auto’s, fietsen, een railverbinding - laten we er eens diepgaand over spreken met alle betrokken partijen.

 • Een Mooi Westland Akkoord. Hoe maken we Westland mooier en aantrekkelijker? Voor onszelf, voor toeristen en voor nieuwe bewoners.

 • Een Tuinbouwakkoord, waarin we een langetermijnvisie ontwikkelen in samenspraak met de tuinbouwondernemers. Wat te doen met de noodzaak van minder transportbewegingen? Hoe kan de gemeente ondersteunen in de energietransitie? Hoe zetten we in op lokale productie voor lokale consumenten?

 • Een Zorgakkoord. Jeugdzorg, mantelzorg, ouderenzorg, pleegzorg, preventie, zorgwoningen en thuiszorg. Allemaal belangrijke thema’s die direct aan het dagelijks leven van mensen raken. Thema’s om zorgvuldig over na te denken met elkaar, en om betrokkenen écht in te horen.

 • Een Centrumplannenakkoord. Hoe kunnen we de verschillende kernen elkaar laten versterken? Welk profiel past bij welke kern? Hoe maken we elke kern aantrekkelijk voor de Westlanders uit andere kernen?

 • Een Woningbouwakkoord. Waar bouwen we wat? Waar is ruimte voor bedrijventerreinen, en waar juist niet? Aan tafel: woningbouwcorporaties, (buurt)bewoners, wijken, kernen, gemeente.

 • Een Duurzaamheidsakkoord. Laten we eens alle ideeën inventariseren en met elkaar bespreken. Wat ons betreft: laten we niet alleen het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland willen zijn, maar ook de duurzaamste gemeente, op elk gebied.

 • Een Vluchtelingenakkoord. Laten we praten voordat de nood aan de man is. ... en nog meer akkoorden.

Het zijn slechts enkele voorbeelden. Een Winkelakkoord, een Cultuurakkoord, een Innovatieakkoord, een Asbestakkoord, een Waterakkoord, een Minderhedenakkoord. We hopen de smaak te pakken te krijgen. Niet telkens één conferentie en daarna weer over tot de orde van de dag. Nee, series van bijeenkomsten. En er wordt niet alleen gepraat. Het zijn gebeurtenissen, waarin mensen elkaar ontmoeten. Vermaak wordt gekoppeld aan inhoud. Mensen moeten er heen willen. De uitkomsten staan niet vast, we groeien met zijn alleen ergens naartoe. Vanzelfsprekend nodigen we experts uit, maar beleid kan uiteindelijk met eigen mensen worden bepaald en uitgezet, zonder veel, vaak dure bureaus in te huren. De politiek besluit uiteindelijk, maar wel zeer overwogen en met een maximum aan draagvlak.

En open is vooral... experimenteren

We zullen weg moeten van ons starre systeem en open gaan staan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie. In andere gemeenten is er al veel mee geëxperimenteerd. Laten we van deze ervaringen leren. Hierbij enkele mogelijkheden.

 • In plaats van 100x een fulltime nieuwe ambtenaar aannemen, kiezen om 1000x een burger in te huren, die een dagdeel per week aan een door hem/haar zelfgekozen uitdaging gaat werken. Of met een opdracht, bijvoorbeeld kernenbeleid.

 • Bij een raadsvergadering over fietsen twintig fietsers advies-stemrecht geven. Als het over ouderen gaat: idem met ouderen.

 • Een G1000 organiseren. In de G1000 worden burgers middels loting bij het gesprek over de toekomst betrokken.

 • Het Westland Internet Panel is een vaste groep mensen die met enige regelmaat benaderd wordt om een mening te geven over het Westland. De panelleden worden via een e-mail uitgenodigd om een internetvragenlijst in te vullen over allerlei Westlandse zaken.

 • Naar voorbeeld van de landelijke Verantwoordingsdag van de Tweede Kamer nodigen we gericht burgers uit om vragen te stellen over onder meer de jaarverslagen van de gemeente. Politieke partijen kunnen deze vragen gebruiken in het verantwoordingsdebat.

 • WestlandLab is een netwerk van Westlandlaboranten: Westlanders die invulling geven aan hun liefde voor hun streek door allerlei projecten te bedenken en uit te voeren, voor het Westland en Westlanders. Dit kunnen projecten zijn om de verbinding in de wijk te verbeteren, maar ook grotere vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en logistiek (hoe kunnen we de vrachtwagens het Westland uit krijgen én onze economie draaiende houden?). Innovators en frontrunners uit de regio en studenten van het World Horti Center worden bij het lab betrokken voor de inhoudelijke expertise. Ook gemeente, bedrijven en organisaties kunnen met een opdracht bij het stadslab terecht om met Westlanders na te denken over uiteenlopende lokale vraagstukken die hen aangaan. Via het WestlandLab wordt door middel van een fonds initiatieven mogelijk gemaakt met een kleine subsidie. WestlandLab fungeert daarmee als denktank, uitvoerder en producent voor burgerinitiatieven.

 • Meer aandacht voor Buitenbeter, de app waarmee problemen in de wijk kunnen worden gemeld, zodat de gemeente deze kan oplossen. Een variant op Buitenbeter kan Binnenbeter zijn, maar dan voor de melding van sociaal-maatschappelijke issues, voor mensen die in de knel komen tussen wetgeving, instanties e.d.

 • Met de burgerpeiling krijgt de gemeente inzicht in het eigen functioneren en in de relatie met de inwoners. Maar vooral ook in wat wel en niet werkt en wat anders moet.

 • Open in bestemmingen. Als je een duurzame samenleving wil, die vitaal en krachtig is en je de schommelingen door de tijd heen goed wil doorstaan, dan kan meervoudig bestemmen heel verstandig zijn. Meervoudig bestemmen betekent dat je op een locatie van een bestemmingsplan de mogelijkheid openhoudt om voor zowel wonen als werken te bouwen, om winkels, kantoren, kleinschalige zorginstellingen mogelijk te maken. Ook hier is flexibiliteit én overleg vereist.

Er wordt veel geëxperimenteerd. We hebben slechts enkele mogelijke experimenten genoemd. Iedereen die andere of betere ideeën heeft, kan altijd bij ons aankloppen.