Echt sociaal

Een sociaal Westland, waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de afkomst, leeftijd of geaardheid. Waarin we allemaal mee kunnen doen, in betaald werk, vrijwilligerswerk of op school. Waar iedereen zijn of haar passie kan ontdekken en zich hierin kan ontwikkelen. Waar niemand achterblijft en iedereen fijn kan wonen.

In de zogenoemde participatiesamenleving worden we als burgers geacht steeds meer zelf te doen. We krijgen steeds meer kansen om zelf invloed op onze omgeving uit te oefenen - maar daar zijn veel mensen voor nodig. Landelijk zijn er naar schatting 250.000 burgers actief in maatschappelijke organisaties, terwijl we 3,4 miljoen mensen nodig hebben om daadwerkelijk van een participatiesamenleving te spreken. Dat is nogal een verschil. Gelukkig is het Westland bij uitstek een plek waar veel mantelzorgers en vrijwilligers actief zijn, waar we er gezamenlijk wat moois van maken. Maar dat moet volop ondersteund worden door de gemeente. Door flexibel te zijn en niet vanuit de regeltjes te denken. Door de mensen weer centraal te stellen. GroenLinks Westland wil zich inzetten om onze gemeente koploper te laten zijn in het samen, van onderop, vormgeven van onze maatschappij.

Wij willen sociaal zijn. Sociaal voor elkaar als Westlanders, écht sociaal. Met gelijke kansen op goed werk en inkomen, op passend onderwijs en op geschikte woningen voor iedereen. We willen ons inzetten tegen eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid. We geven alle ruimte aan kunst, cultuur, sport en technologie, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. En we geven alle ruimte aan de Westlanders om zelf bij te dragen aan hun buurt. De rode draad in onze visie op een sociaal Westland is kleinschaligheid en ruimte voor lokale initiatieven. GroenLinks Westland geeft ruimte aan het kleinere initiatief als tegenhanger van grote organisaties, bijvoorbeeld met kleine zorglocaties in de wijk en buurtinitiatieven voor energievoorziening. 

2.1.Sociaal is goed onderwijs

Goed onderwijs vanaf het allereerste begin, daar staat GroenLinks Westland voor. We ondersteunen extra initiatieven van Bibliotheek Westland voor taalprogramma’s voor ouders. Daarnaast zijn we voor een sterke aanpak van zowel taal- als sociaal-emotionele programma’s vanaf de voor- en vroegschoolse educatie.

De schakelklas blijft bestaan voor kinderen die de taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs mee te draaien. Binnen zowel de schakelklas als het regulier onderwijs moet er aandacht zijn voor trauma, door traumasensitief onderwijs aan te bieden. Expertise op dit gebied moet ontwikkeld of ingekocht worden.

Wij maken ons zorgen over de consequenties van de invoering van het passend onderwijs voor kinderen en docenten. Zowel kinderen met als zonder beperking komen aandacht tekort. De docent zit in een onmogelijke spagaat. Daarom stellen wij voor een voorziening te treffen om via lokaal onderwijsbeleid knelpunten m.b.t. passend onderwijs op te kunnen lossen. Vanuit het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland zullen er arrangementen ontwikkeld moeten blijven worden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Naast aanbod in de bestrijding van leerachterstanden wil GroenLinks ook een sterker aanbod voor kinderen die voorlopen en/of hoogbegaafd zijn.

We zorgen voor duurzame, frisse schoolgebouwen. Sturing op een prettige temperatuur, lage CO2- concentratie, lichtkleur en -sterkte heeft aantoonbaar invloed op leerlingen: ze voelen zich energieker, presteren beter en verzuimen minder. Wij willen dat de gemeente samen met de scholen kijkt waar verbeteringen mogelijk zijn.

We stimuleren samenwerking tussen de scholenkoepels, waardoor zowel protestants als rooms- katholiek als openbaar onderwijs voor alle kinderen toegankelijk is. Samenwerkingsscholen met diverse (religieuze) achtergronden moeten mogelijk zijn. In nieuwbouwwijken is dit een voorwaarde voor de nieuwe schoolgebouwen. Bij nieuwe schoolgebouwen houden we rekening met faciliteiten voor naschoolse opvang. We stimuleren scholen die zich willen ontwikkelen naar kindcentrum, waarin de school samenwerkt met welzijns- en zorginstellingen, culturele en sportieve verenigingen. Zo brengen we de voorzieningen naar het kind in plaats van andersom. Zo’n centrum hoeft niet alleen voor het onderwijs te zijn, maar kan ook voor de buurt een functie vervullen. Een plek waar talentontplooiing een centrale plaats krijgt, waar mogelijk direct gekoppeld aan sportverenigingen. We stimuleren activiteiten waarin leerlingen van verschillende scholen samen zijn, om segregatie tegen te gaan. De gemeente ondersteunt scholen bij deze omslag door samenwerkingen op te zetten en financieel bij te dragen.

Samen leven is samen naar school gaan. We willen dat leerlingen van verschillende etnische, culturele en sociaaleconomische achtergronden samen naar school gaan. Daarom maakt de gemeente met het onderwijs afspraken over burgerschapsvorming. Hierbij sturen we op voorlichting over seksuele diversiteit, pesten, democratie, mensenrechten, racisme en discriminatie op alle scholen, met aandacht voor het slavernijverleden. GroenLinks Westland stimuleert ontwikkelingen richting een curriculum met meer uitdaging op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, natuur en techniek. We zijn tegen commercialisering van het onderwijs - school is geen plek voor reclame.

Om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, behouden we de Entree-opleidingen op MBO Westland voor leerlingen zonder vmbo-diploma. We blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen naar nul. GroenLinks Westland juicht de komst van het World Horti Center toe, en moedigt aan om hier naast mbo en hbo ook ruimte voor wetenschappelijk onderwijs te creëren.

Sociaal is een sterk kunst- & cultuurbeleid

Het Westland heeft een rijke cultuurhistorie waar we te weinig oog voor hebben. De gemeente heeft geen cultuurbeleid en kijkt vanuit economisch belang naar onze geschiedenis. Terwijl deze historie juist is wat ons bindt, wat ons Westland mooi maakt. We pleiten daarom voor een cultuurhistorisch beleid, in samenhang met de te ontwikkelen visie op de bebouwde en natuurlijke omgeving, waarin aandacht is voor het behoud van ons erfgoed. Waar mogelijk dient ingezet te worden op een duurzaam plan voor behoud door verbinding met bijv. kunst, recreatie, toerisme en horeca.

Er is een stap gemaakt, maar we zijn veel ambitieuzer. De opdracht van Westland Cultuurweb, die nu met name gaat over educatie en participatie, kan worden uitgebreid met erfgoed-, kunst- en sociaal beleid. De aanpak voor cultuureducatie is nu specifiek gericht op basisscholen. Dit kan worden versterkt door ondersteuning voor middelbare scholen, uitbreiding van ondersteuning voor basisscholen en meer vrijetijdsaanbod gericht op jongeren en jongvolwassenen. De komst van een kunstmuseum willen we onderzoeken, en inzetten op aandacht voor onze karakteristieke panden en het culturele landschap. Kunst en cultuur kunnen veel bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking en immigranten. We ondersteunen initiatieven vanuit de Westlandse gemeenschap om kunst toegankelijk te maken voor deze doelgroepen, maar ook initiatieven die andere culturen in beeld brengen bij Westlanders. Tot slot zou er specifiek in moeten worden gezet op het toegankelijk maken van buitenschoolse cultuureducatie voor de Westlandse minima d.m.v. het Kindpakket.

De Brede Buurtschool Heenweg zien we als een voorbeeld voor het Westland. De school heeft een brede functie voor de wijk, bewoners en leerlingen komen er samen en o.a. de bibliotheek krijgt er een plek. GroenLinks Westland ondersteunt de ontwikkeling waarin de bibliotheek dichterbij de Westlanders komt te staan. We staan achter de ambitie van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland om samen te werken in gedeelde accommodaties en zien dit graag uitgebreid met culturele partners.

We moeten inzetten op een bruisende cultuur in het Westland - door te investeren in een hernieuwd ‘WestlandTheater De Naald’ als cultureel hart. Zodat Westland aantrekkelijker wordt voor jongeren, hoogopgeleiden en studenten.

Sociaal is inzetten op wetenschap, natuur & technologie

Ook educatie in natuur- en techniek is van groot belang voor onze maatschappij, omdat het jongeren verbindt met hun leefomgeving en hen stimuleert tot een natuur- en milieubewuste leefstijl. Het is daarmee essentieel voor het bereiken van natuurdoelstellingen op de lange termijn. We willen natuur- en mileueducatie beschikbaar stellen voor kinderen, jongeren en volwassenen. De WNME (Westlandse Natuur- en MilieuEducatie) kan hier een belangrijke rol in spelen. Zowel in het primair- als voortgezet onderwijs moet natuurkennis een integraal onderdeel van het schoolbeleid zijn.

Techniekeducatie, in nauwe samenwerking met het Westlandse bedrijfsleven, geeft jongeren een kijkje in de keuken van uitdagende innovatieve bedrijven, zodat zij later een welbewuste keuze kunnen maken voor een mogelijke carrière in Westland. GroenLinks is dan ook blij met initiatieven als WNT- web, het Technolab bij ISW Hoogeland, Fablabs bij de bibliotheken en het World Horti Center. In samenwerking met de regio willen wij deze initiatieven verder uitbouwen en professionaliseren. Wij zien gouden kansen voor een breed platform waarin Westlands onderwijs zich profileert en onderscheidt op thema’s als duurzaamheid en innovatie.

Sociaal is alle ruimte voor sport

Sport is één van de belangrijkste pijlers van de Westlandse samenleving. Het Westland kent een rijk en gevarieerd verenigingsleven en een groot aantal sporters die op (inter)nationaal niveau topsport bedrijven. GroenLinks Westland wil dat de gemeente blijft investeren in breedtesport, zodat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Waar mogelijk in verbinding met onderwijs en zorg. We investeren in de toegankelijkheid van sport voor gezinnen met minder financiële ruimte in het Kindpakket. We stimuleren scholen om voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs te creëren. GroenLinks Westland vindt dat sport in elke kern beschikbaar moet zijn. We zijn dan ook voor het waar mogelijk openhouden van bestaande sportaccommodaties en zwembaden. Kunstgrasvelden zijn een grote belasting voor het milieu en zouden, zolang de techniek niet veilig is, niet meer aangelegd moeten worden. Indien nodig voor veiligheid en/of gezondheid pakken we bestaande kunstgrasvelden aan.

Sport is natuurlijk voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Sporters én bezoekers met een beperking moeten altijd toegang hebben tot de sportaccommodaties, maar die zijn nog niet allemaal rolstoelvriendelijk. GroenLinks Westland pleit er dan ook voor dat alle sportaccommodaties in het Westland toegankelijk zijn voor iedereen.

Sociaal is inzetten op een gezonde samenleving

Westlanders zijn best gezond, maar een aantal zaken kan nog flink worden verbeterd. Zo eet meer dan de helft van de Westlandse kinderen niet dagelijks groente en fruit, is overgewicht onder kinderen én volwassenen een groot probleem en bewegen we nog te weinig. Ruim 30% van de jongeren heeft aan binge drinking (het drinken van meer dan vijf alcoholische dranken bij één gelegenheid) gedaan, dat is flink meer dan landelijk. Drugs is een onzichtbaar maar groot probleem in het Westland. Om onze jeugd gezond te houden, zetten we in op preventie. Preventie van misbruik van alcohol, drugs en sigaretten, preventie van overgewicht en preventie van psychische problematiek. We willen hierbij de IJslandse aanpak volgen, waarbij een gigantische daling in middelengebruik is behaald door het verhogen van ouderbetrokkenheid en het voorzien in zinvolle, gestructureerde vrijetijdsbesteding. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat jongeren die veel sporten en kunst & cultuur beoefenen minder genotsmiddelen gebruiken. In IJsland wordt de toegang tot zulke activiteiten laagdrempelig gemaakt doordat alle jongeren een gemeentelijke tegoedbon voor deelname aan cursussen en verenigingen krijgen. GroenLinks Westland wil dit voorbeeld volgen. We stimuleren talentontwikkeling in kunst & cultuur, in wetenschap, natuur & technologie en in sport met de IJslandse aanpak en pakken zo direct gezondheidsproblemen bij onze jongeren aan. Daarnaast steunen we sportverenigingen met een alcoholvrije en gezonde kantine en handhaven de wetten over genotsmiddelen.

Sociaal is oog hebben voor kinderen en jongeren

GroenLinks Westland wil dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in het Westland. Ze moeten de ruimte krijgen. We creëren ruimte voor buitenspelen en onderhouden deze samen met de kinderen uit de buurt. Vanuit dezelfde IJslandse aanpak als in de vorige paragraaf is beschreven. Lokale initiatieven om buitenspelen te stimuleren ondersteunen we. Waar mogelijk willen we schoolpleinen toegankelijk maken als openbare speelruimte. De aanpak van knelpunten in fietsroutes naar school wordt gecontinueerd, en nieuwe hotspots worden aangepakt.

Ook jongeren verdienen een eigen plek. Het is heel normaal dat jongeren elkaar op straat en in de hokken opzoeken - dat maakt hen geen hangjongeren. Belangrijk is wel dat hierbij geen overlast wordt ervaren door de omgeving. Door steeds meer woonwijken te bouwen, verdwijnen de plekken waar jongeren samen kunnen komen zonder overlast te veroorzaken. We willen ons samen met jongeren inzetten om ruimte voor hen te creëren.

We staan voor meer aandacht voor kinderen en jongeren die in een vechtscheiding terecht komen. Ze worden nu wel gehoord, maar niet begeleid. We willen waarborgen dat hun belangen en rechten goed vertegenwoordigd worden.

Sociaal is een duurzame economie

Onze glastuinbouw is een goede motor voor de Westlandse economie. De tuinbouwsector is van groot belang voor het product, de sector en de regio. We zijn er allemaal bij gebaat als er in de tuinbouw zo duurzaam mogelijk wordt geproduceerd en als de producten zo duurzaam mogelijk worden vervoerd. LTO Glaskracht streeft naar emissieloze tuinbouw in 2030, en dat juichen wij van harte toe. Daarbij realiseren we ons dat het inzetten op enkel tuinbouw ons kwetsbaar maakt. Het is belangrijk om ruimte te creëren voor kansen in andere sectoren.

Veel Westlandse bedrijven onderschrijven de doelstellingen horend bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In Westland betekent MVO vooral de inzet van kwetsbare mensen uit Westland. Dat is zeer belangrijk. Maar MVO is meer, zoals wereldwijd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom pleiten we voor het oprichten van een volwaardige MVO afdeling, waar gestreefd wordt naar een balans tussen People, Planet en Profit en waarbij waarde op alle drie deze vlakken gecreëerd wordt.

We zien dat het MKB het zwaar heeft, ook in het Westland. Door de opkomst van de webbased economy staat het winkelaanbod in de diverse kernen onder druk. Stimulerende maatregelen vanuit de gemeente zijn hierin noodzakelijk. Hiermee bedoelen we niet zozeer bouwen, maar ook herinrichting en herbestemming en het opzetten van Bedrijven Investeringszones, waarin de gemeente namens een groep ondernemers werkt aan een aantrekkelijke omgeving.

Het Westland kent veel bedrijventerreinen. ABC Westland werd na de installatie van 16.000 zonnepanelen in 2016 het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland. We zullen alles doen om deze ontwikkelingen te stimuleren, maar dit neemt niet weg dat het Westland gevuld is met veel kleine bedrijventerreinen die de kernen ‘verrommelen’. We pleiten daarom voor innovatie van de terreinen, waarmee de bedrijventerreinen in betere harmonie met de omgeving samensmelten.

Sociaal is werk voor iedereen

Bijna iedereen doet mee in het Westland; het aantal bijstandsuitkeringen is zeer laag. Maar we willen dat íedereen meedoet. Daarom is toeleiding naar werk een belangrijk punt in onze aanpak van integratie. Ook naar sectoren waar verdringing door arbeidsmigranten plaatsvindt moet gekeken worden.

Het is belangrijk, voor de verdere innovatie in de Westlandse economie op tal van vlakken, om aantrekkelijker te worden voor hoogopgeleiden. We investeren in vitale kernen, cultuur en huisvesting. We behouden de leerwerkcheque om jongeren aan het werk te helpen.
Veel starters beginnen als zzp’er. GroenLinks wil de mogelijkheid onderzoeken van een hub voor startende ondernemers: een creatief knooppunt waar mensen met vernieuwende ideeën elkaar verder kunnen helpen.

We behouden de sociale werkvoorziening en willen een sociaal aanbestedingsbeleid van de gemeente. We investeren in de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) en andere vormen van ondersteuning van kwetsbare groepen, zodat zij ook deel kunnen nemen aan de samenleving. Kortom, we willen dat zoveel mogelijk mensen meewerken en bijdragen aan onze Westlandse samenleving.

Sociaal is armoede bestrijden

Schulden zijn slopend. Natuurlijk voor de schuldenaar, maar de kosten van het bureaucratische woud worden ook alsmaar hoger. Het Westland kent maar liefst twaalf regelingen voor minima en schuldhulp, maar de communicatie hierover is nog niet helder en de formulieren staan vol moeilijk te doorgronden juridisch jargon. GroenLinks Westland wil daarom inzetten op betere communicatie, begrijpelijke taal, ondersteuning en samenwerking. Om de regelingen en de communicatie te versimpelen, is het aanstellen van een armoederegisseur nodig. Daarnaast willen we vrijheid voor de professionals, door naast de bestaande afgekaderde regelingen vrij budget voor armoedebestrijding in te zetten. Tot slot willen we inzetten op meer preventie van schulden. De schuldhulpmaatjes en budgetcoaches van Voor Elkaar Westland en Vitis Welzijn zijn hierbij heel belangrijk. We staan voor continuering hiervan, en zijn bereid om indien nodig extra te investeren.

Het Westland is een rijke gemeente. Toch groeit 7% van onze kinderen en jongeren op in een gezin met een inkomen onder de 110% van het minimum inkomen; de armoedegrens. Dat zijn maar liefst 1600 kinderen. Elk kind in armoede is er één te veel. We zijn erg enthousiast over de vernieuwde aanpak van het Kindpakket door samenwerking met Stichting Leergeld en de Westlandpas. We zullen de ontwikkeling van deze samenwerking nauwlettend volgen en zijn bereid om extra te investeren om alle Westlandse kinderen in armoede te bereiken met dit programma.

Sociaal is het bestrijden van laaggeletterdheid

Maar liefst 13% van de Westlanders is laaggeletterd en kan niet goed lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een bedreigende factor voor onder andere arbeidsparticipatie en gezondheid. Gelukkig is in 2016 het Taalhuis Westland onder leiding van de Bibliotheek opgericht in de strijd tegen laaggeletterdheid. Ook biedt ROC Mondriaan taal- en rekencursussen aan. We ondersteunen programma’s om laaggeletterdheid tegen te gaan en grijpen kansen om de inzet te intensiveren aan. We willen het Taalhuis waar nodig versterken en de activiteiten verbreden, zodat laaggeletterdheid uit het Westland verdwijnt, in samenwerking met de Bibliotheek. We zorgen voor monitoring van de resultaten. De Buurt Informatiepunten van Vitis, waar mensen hulp kunnen krijgen bij ingewikkelde formulieren, zien we als een belangrijke pijler in een saamhorige gemeenschap.

Sociaal is woningen voor iedereen

De Westlandse woningmarkt is eenzijdig. Ouderen, jongeren en alleenstaanden verdienen ook een geschikte plek. We zetten in op meer appartementen voor ouderen in de kernen, zodat de doorstroming bevorderd wordt. Er moet flink gebouwd worden voor jongeren. De grondprijs in het Westland is hoog, maar door kleiner en/of hoger te bouwen kan het ook voor deze doelgroepen betaalbaar worden. We gaan voor een groei in sociale huur- en koopwoningen - maar altijd in een goede balans, om zo gezonde wijken te creëren. De financiële situatie van Vestia is een groot risico voor de Westlandse woningmarkt. Vestia heeft veel sociale huurwoningen in bezit. In Westland zijn die schaars. Er ontstaat een groot probleem als die door verkoop aan de markt onttrokken worden. Hier moet de landelijke politiek regie op gaan voeren.

Bij de planvorming zorgen we - in samenhang met de te ontwikkelen brede visie op de inrichting van het Westland - zoveel mogelijk voor gemêleerde wijken, waar veel diversiteit in leeftijd, cultuur en achtergrond is. Ook koopwoningen zijn in het Westland relatief duur. In het nieuwbouwbeleid richten we ons op bouwen onder de € 170.000,-. We bekijken of leegstaande panden (zoals winkelpanden) geschikt te maken zijn voor bewoning.

We willen experimenteren met nieuwe woonvormen, waarmee eenzaamheid bij ouderen bestreden kan worden. Met woongroepen voor senioren en gemengde woongroepen, waarin bijvoorbeeld jongeren en ouderen samenwonen. Voor 2030 zijn er naar verwachting zo’n 1100 extra zorggerelateerde woningen nodig. Daar zal GroenLinks Westland zich voor inzetten. Ook zullen we ons sterk maken voor de komst van een zorghotel. We ondersteunen initiatieven in bestaande accommodaties, zoals in het oude gemeentehuis in Monster.

Het gebeurt in Nederland steeds vaker dat huurders zelf een corporatie stichten en via deze constructie eigenaars worden van hun huizen en hiermee van hun wijk. De Westlandse regelgeving mag hiervoor geen beperking zijn.

In het Westland krijgen ondernemers veel ondersteuning van arbeidsmigranten. Er is dringend behoefte aan woonruimte voor hen. Niet alleen in hotels, maar juist ook in studio’s en in de wijk. GroenLinks Westland wil dat het bedrijfsleven waar deze arbeidsmigranten werkzaam zijn hier verantwoordelijkheid voor neemt. We willen huisvesting binnen en rondom de kernen, zodat er geen onnodige verkeersbewegingen plaats hoeven te vinden. We bekijken of leegstaande panden tijdelijk als woonruimte kunnen worden gebruikt. Onder strikte voorwaarden moet kleinschalige huisvesting bij tuinbouwbedrijven mogelijk zijn. Dit mag eventuele herstructurering niet in de weg staan.

Sociaal is inzetten op buurtbudgetten

Onze motie voor een fonds voor kleinschalige culturele initiatieven is ingevoerd. Per activiteit kunnen inwoners een beroep doen op dit fonds. Er is maximaal €1500,- per activiteit beschikbaar. Daarnaast wil GroenLinks Westland dat er ruimte komt voor verbindende activiteiten in de buurt. Voor activiteiten gericht op interactie tussen mensen van een verschillende achtergrond en toegankelijk voor iedereen. Ook hier richten we een fonds voor op. Voor de gemeente zien we een taak weggelegd om de verbinding tussen mensen en organisaties met verschillende achtergrond te stimuleren, door bijeenkomsten in dit kader te faciliteren.

Sociaal is goede zorg

Goede zorg is van wezenlijk belang voor het welzijn van alle Westlanders. Enkele voorbeelden van zaken waarvoor wij ons willen inzetten: preventie, betrekken van het netwerk, zo lang mogelijk thuis wonen, makkelijke vindbaarheid van de zorg, toegankelijkheid van publieke gebouwen, zorg dichtbij, versterking van de jeugdzorg en de menselijke maat terugbrengen. Laat duidelijk zijn dat GroenLinks Westland in al deze onderdelen staat voor continuïteit en waar mogelijk voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. We willen daarnaast inzetten op informatievoorziening, preventie en een nachtapotheek in het Westland.

Vaak spelen er in een gezin meerdere issues. Of weten mensen de weg niet goed te vinden binnen en tussen instanties en instellingen. Er wordt van ons verwacht dat we zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam deel uitmaken van de samenleving. Prima, maar soms is daarbij wat extra hulp nodig. Het Westland kan een Helpdesk Sociale toegang inrichten waar je met al je vragen terecht kunt. Of ze nu gaan over zorg, hulp bij opvoedingsvragen of over werk en inkomen.

Veel gebeurt nu door middel van grote, gemeente-overstijgende inkoopafspraken en instellingen. Met grote managementlagen en beperkte ruimte voor innovatie. GroenLinks Westland wil zich inzetten voor meer ruimte voor kleinschaligheid en lokale oplossingen. Zodat er mooie projecten kunnen ontstaan, toegespitst op de lokale vraag en gericht op onze burgers. Omdat het Westland nu eenmaal anders is dan Delft of Den Haag. De gemeente-overstijgende inkoopafspraken moeten stevig geëvalueerd worden.

Ook willen we ons inzetten voor maatwerk. We geloven in zo menselijk mogelijk, van onderop. Kern daarbij is dat we uit willen gaan van de vakkundigheid van professionals. De inhoud moet centraal staan, niet de bureaucratie of de financieringsregels. Dit geldt voor alle vormen van zorg: jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg etc. Het Sociaal KernTeam heeft een grondige evaluatie nodig; die heeft sinds de oprichting nog niet afdoende plaatsgevonden. Het Sociaal KernTeam vervult een zeer belangrijke functie en indien nodig willen we extra in deze voorziening investeren.

Sociaal is goede toegankelijkheid van voorzieningen

Platform Gehandicapten Westland geeft aan dat de toegankelijkheid van de gebouwen in het Westland goed is - en daar zijn we trots op. Maar het vervoer voor mensen met een beperking is niet goed geregeld. De regiotaxi functioneert niet naar behoren, waardoor mensen lang in kou en regen staan te wachten. Dit moet te verbeteren zijn. Ook willen wij dat er i.s.m. Platform Gehandicapten Westland weer een structureel advies van cliënten komt bij beleidskeuzes van de gemeente. Zo zorgen we samen dat niemand buiten de boot valt.

Sociaal is mantelzorgers ondersteunen

Eén op de acht volwassen Westlanders is mantelzorger. Dat is iets om trots op te zijn. Maar het harde werk van al deze mantelzorgers heeft ook een keerzijde. De bijna 200 jonge mantelzorgers hebben het moeilijk met het combineren van school, opgroeien en mantelzorg. Bovendien is 10% van onze mantelzorgers tamelijk zwaar belast tot overbelast. We onderschrijven het belang van de ondersteuning door Vitis Welzijn. Met de ondersteuning voor mantelzorgers willen we vooral ontlasten, bijv. door extra opvang voor kinderen of gratis boodschappen thuis te laten bezorgen. Daar kunnen en willen onze lokale ondernemers vast bij helpen. We zetten ons in voor uitbreiding van de respijtmogelijkheden, waarmee tijdelijke opvang van zorgbehoevenden buiten hun zorgomgeving mogelijk is. Ook willen we onderzoeken of respijtzorg aan huis kan worden geboden, zodat de zorgbehoevenden niet altijd hun eigen huis hoeven te verlaten. We denken dat, als een Mantelzorg Team aan huis komt, mantelzorgers er gemakkelijker gebruik van kunnen maken en wat tijd voor zichzelf kunnen nemen. Jonge mantelzorgers mogen nooit wegens hun thuissituatie genoodzaakt zijn te stoppen met hun studie.

Sociaal is ontmoeting tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een verstopt, maar groot probleem, ook in het Westland. In het Westland is 30% van de volwassen t/m 64 jaar en 40% van de senioren eenzaam. Bijna één op de tien senioren heeft niet wekelijks een sociale activiteit. Eenzaamheid is een ernstig probleem dat niet alleen het sociale, maar ook het fysieke welzijn bedreigt.

In 2017 werd voor het eerst ‘Westland Ontmoet’ georganiseerd: anderhalve week waarin laagdrempelige ontmoetingen in het Westland centraal stonden. GroenLinks Westland vindt zulke ontwikkelingen essentieel voor het Westland. We zullen elk initiatief dat eenzaamheid tegengaat en ontmoeting creëert stimuleren en ondersteunen, zoals maatjesprojecten waarin geïsoleerde ouderen de kans krijgen om vaker buiten te komen.

Om ontmoeting te stimuleren, moet het Westland weer meer ‘van de burgers’ worden. We dromen van een eigen plek per kern, waarin ontmoeting centraal staat, zoals het Huis van de Wijk in Rotterdam. In scholen die na schooltijd open staan voor verenigingen, in leefstraten die door de bewoners georganiseerd worden, op autoloze pleinen en in buurtrestaurants. Burgers moeten de mogelijkheid krijgen om eigen initiatieven te ontplooien vanuit de behoefte in hun directe omgeving. Belangrijk hierbij is ook de begeleiding naar betaald werk als basis voor integratie.